Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

13. samling i nettverket, Lillehammer 25. – 27. augst 2014

Årets samling i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Lillehammer med Maihaugen som vertsmuseum. Vi fekk høve å verta godt kjent med Maihaugen og andre avdelingar i stiftinga Lillehammer museum, men også med byen Lillehammer og kringliggjande landskapet. Programmet var variert, og vi fekk nokre flotte dagar her! Sjå referat frå samlinga....

Rapport om bevaringsverdige storferaser

Genressursutvalget for husdyr vedtok 26. mars 2012 å skriva ein rapport om status og moglege tiltak for å auka tal dyr av dei bevaringsverdige storferasane. Bakgrunnen var oppdaterte tal frå Kuregisteret som viste at populasjonen var lågare enn tidlegare antatt. Rapporten er no ferdig. For meir informasjon viser vi til www.genressurser.no. Rapporten ligg og på nettverket si nettside som vedlegg under Genressurs.

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS